1918 Honorary reception in London for Kann and Russian Zionists

Algemeen Handelsblad
October 2, 1918

Reception for Jacobus Kann, Isak Goldberg and Israel Rosoff

General Allenby registered in golden book JNF

Thanks to efforts of Dutch and Russian Zionists

PALESTINA.

De Nederlandsche en Russische Zionisten en Engeland.

Uit Londen wordt aan het Joodsche Correspondentie Bureau geseind, De Engelsche zionistische federatie heeft ter eere van den heer Jacobus Kann, voorzitter van het Haagsche Comité van de Zionistische organisatie, en de heeren Isak Goldberg, den schenker van den grond van de Hebreeuwsche Universiteit te Jerusalem, and Israël Rosoff, een receptie gegeven. Den gasten werd een geestdriftige ontvangst bereid. Zij berichtten over de groote activiteit der zionisten in Rusland en Nederland en gaven uiting aan den dank der zionisten van deze landen, aan de Engelsche regeering voor de zoo talrijke handelingen van oprechte vriendschap, gedurende de laatste maanden. Zij wezen vooral op de verklaring van Balfour, het zenden van een Zionistische commissie naar Palestina en de stiohting van de Hebreeuwsche Universiteit te Jerusalem.

Generaal Allenby werd door de aanwezigen in het gouden boek van het Joodsch Nationaal Fonds ingeschreven.

Goldberg en Rosoff zijn de gedelegeerden van de Russische zionisten in de Palestinacommissie en onderweg naar Palestina.

PALESTINE.

The Dutch and Russian Zionists and England.

From London, the Jewish Correspondence Bureau is signed. The English Zionist federation has the honor of Mr. Jacobus Kann, chairman of the Hague Committee of the Zionist organization, and Mr. Isak Goldberg, the donor of the ground of the Hebrew University in Jerusalem, and Israel Rosoff, given a reception. An enthusiastic reception was prepared for the guests. They reported on the great activity of the Zionists in Russia and the Netherlands and expressed the gratitude of the Zionists of these countries, to the English Government for the so many acts of genuine friendship during the last months. They mainly pointed to Balfour’s statement, the sending of a Zionist commission to Palestine and the staging of the Hebrew University in Jerusalem.

General Allenby was registered in the golden book of the Jewish National Fund by those present.

Goldberg and Rosoff are the delegates of the Russian Zionists in the Palestine Commission and on their way to Palestine.