Jacobus Kann
forgotten founder of Tel Aviv

1987 NIW article Jerusalem square named after Jacobus Kann

July 17 1987

Nieuw Israelitisch Weekblad

 

Plein in Jeruzalem vernoemd naar de Nederlander Jacobus H. Kann

De hoofdstad heeft een Jacobus H. Kannplein. De Nederlandse zionist van het eerste uur is in Jeruzalem vernoemd. Op 6 juli 1987 vond de onthulling van het naambord plaats, in het bijzijn van familieleden van Kann. Jacobus Kann was een bekend Haags bankier die samen met Theodor Herzl en David Wolffsohn een van de voornaamste figuren was van de Zionistische Wereldconferentie rond de eeuwwisseling.

Het Jacobus H. Kannplein bevindt zich even voorbij Jad Wasjeem, het herdenkingsmonument Voor de moord op zes miljoen joden in de tweede wereldoorlog, even voorbij het Hollandplein, op de weg van Jeruzalem naar Kyriat Yovel.

Het is een plein geworden dat de naam van Jacobus H. Kann draagt en geen straat, weg of steeg want, aldus dr. J. Michman van het Instituut voor onderzoek naar het Nederlandse jodendom, dat de aanvraag voor de naamgeving indiende «ij de Israëlische autoriteiten, „er tijn al vele straten en wegen in Jeruzalem vernoemd naar belangrijke Persoonlijkheden met de naam Kann of Cohen en andere aanverwante namen. Het zou voor de post te veel verwarring zaaien.” De aanvraag voor de naamsvermelding werd zon vijf jaar geleden ingediend.

Het naambordje van de Haagse Kann werd onthuld door diens kleinzoon en naamgenoot, de heer Jacobus Isaac H. Kann uit Voorburg, die stelde „zeer dankbaar te zijn dat dit mogelijk is gemaakt.” In totaal waren er zeven kleinkinderen en hun familie uit Israel, Nederland en Amerika bij de plechtigheid aanwezig. Dr. Michman. die een korte toespraak hield waarin hij het belang van Jacobus H. Kann onderstreepte, merkte op dat van de drie grote mannen uit de beginjaren van de Zionistische Wereldorganisatie, Herzl, Kann en Wolffsohn, slechts Jacobus Kann nakomelingen heeft.

Jacobus H. Kann werd in 1872 in Den Haag geboren als jongste zoon van de bankier Maurice Kann. De familie Kann was reeds decennia lang een bekende bankiersfamilie, oorspronkelijk afkomstig uit Frankfort. In 1891 stierf Maurice Kann en de jonge Jacobus H. Kann nam het bloeiende bankiersbedrijf Lissa & Kann over. Al vroeg raakte Kann geïnteresseerd in het zionisme. In 1897 richtte hij de Haagse afdeling van de Nederlandse Zionistenbond op. Tien jaar later was hij een van de organisatoren van het achtste congres van de Zionistische Wereldorganisatie in Den Haag.

Kanns voornaamste verdienste voor het zionisme is vooral gelegen in zijn financiële kennis die hij ten dienste stelde van, zoals David Wolffsohn het noemde, „een zionistische bank,” de Jewish Colonial Trust in Londen. Wolffsohn schreef in 1899 aan Theodor Herzl dat hij in de persoon van de jonge Nederlandse bankier „een geweldige vangst” had gedaan, aldus het Herzl Jaarboek (deel zeven). Jacobus Kann, die met Herzl van mening verschilde over de aanpak van de Jewish Colonial Trust, heeft deel uitgemaakt van het hoofdcomité van de Zionistische Wereldorganisatie en was van 1905 tot 1918 lid van het actiecomité van de Wereldorganisatie.

Na een bezoek aan Palestina in 1908 schreef Kann het boek Erets Israel, waarin hij zijn ideeën over joodse kolonisatie te kennen gaf. In 1924 verwezenlijkte hij zijn aspiratie om in Palestina te gaan wonen, waar hij fungeerde als consul der Nederlanden. Vanwege de gezondheid van Kanns echtgenote Adriana Anna Polak Daniëls, ook afkomstig uit een bankiersfamilie, keerde Kann met zijn familie terug naar Nederland, waar hij zich voor het zionisme bleef inzetten. Jacobus H. Kann en zijn vrouw Anna werden in de tweede wereldoorlog door de Duitsers naar het concentratiekamp Theresienstadt gedeporteerd, waar beiden zijn omgekomen.

Square in Jerusalem named after the Dutchman Jacobus H. Kann

The capital has a Jacobus H. Kannplein. The Dutch Zionist of the first hour is named in Jerusalem. On July 6, 1987 the unveiling of the nameplate took place in the presence of Kann’s relatives. Jacobus Kann was a well-known Hague banker who together with Theodor Herzl and David Wolffsohn was one of the main figures of the Zionist World Conference around the turn of the century.

The Jacobus H. Kannplein is located just past Jad Wasjeem, the commemorative monument for the murder of six million Jews in the Second World War, just past the Hollandplein, on the road from Jerusalem to Kyriat Yovel.

It has become a square that bears the name of Jacobus H. Kann and not a street, road or alley because, according to Dr. J. Michman of the Institute for the Study of Dutch Judaism, the application for the naming was submitted to the Israeli authorities, “there have been many streets and roads in Jerusalem named after important personalities named Kann or Cohen and other related names. It would sow too much confusion for the mail. “The application for the name was submitted five years ago.
The nameplate of the Hague Kann was unveiled by his grandson and namesake, Mr. Jacobus Isaac H. Kann from Voorburg, who stated “very grateful that this was made possible.” In total there were seven grandchildren and their family from Israel, The Netherlands and America attending the ceremony Dr. Michman, who gave a short speech in which he underlined the importance of Jacobus H. Kann, noted that of the three great men from the early years of the Zionist World Organization, Herzl, Kann and Wolffsohn, only Jacobus Kann has offspring.

Jacobus H. Kann was born in The Hague in 1872 as the youngest son of the banker Maurice Kann. The Kann family had been a well-known banker’s family for decades, originally from Frankfort. In 1891 Maurice Kann died and the young Jacobus H. Kann took over the flourishing bank company Lissa & Kann. Kann became interested in Zionism early on. In 1897 he founded the department of the Dutch Zionist Union in The Hague. Ten years later he was one of the organizers of the eighth congress of the Zionist World Organization in The Hague.

Kann’s main merit for Zionism lies mainly in his financial knowledge, which he put at the service of, as David Wolffsohn called it, “a Zionist bank,” the Jewish Colonial Trust in London, Wolffsohn wrote to Theodor Herzl in 1899 that he person of the young Dutch banker “had done a great catch”, according to the Herzl Yearbook (part seven). Jacobus Kann, who disagreed with Herzl about the Jewish Colonial Trust’s approach, was part of the Zionist World Organization’s main committee and was a member of the World Organization’s Action Committee from 1905 to 1918.

After visiting Palestine in 1908, Kann wrote the book Erets Israel, in which he expressed his ideas about Jewish colonization. In 1924 he realized his aspiration to live in Palestine, where he acted as consul of the Netherlands. Because of the health of Kann’s wife Adriana Anna Polak Daniëls, also from a banker’s family, Kann returned to the Netherlands with his family, where he continued to work for Zionism. Jacobus H. Kann and his wife Anna were deported by the Germans to the concentration camp Theresienstadt in World War II, where both died.