Jacobus Kann
forgotten founder of Tel Aviv

Das Jiddische Volk Friday, March 19, 1909

https://drive.google.com/file/d/1BdVKbAWuiqdE3mcYKA0FSwo7K1ujsP7E/view?usp=sharing

water well is bing build, main street is caled Ziv (Herzl)

OCR text needs to be corrected

ציוניסטישע כראנ”ק.
“אחוזת בית”.

אזנגזאם, טריט ביי טריט, ו^בער מיי• טונדעווען זיך איי ! אין אונזעי לאגד. אין די דערטער און אין די שטעדט, מיד פערנעה מען גייע פ<זזיצי<ןגען. די אגו,ה ,אחיזת בית”, ועלכע האט זיר געגרינדעט מי;’• צוועק אויפבויען א נייעם אידישען קווארטאל אין יפו, איז שוי! צוגעטראטען צו דעי ארבייש די גויטיגע לאגד פארין קווארג־אל א־ז. – ? ־י , ! געקויפט געווארען. די אגוד־, האט זי־ גע? שטעלט אלם צוועק, אז דער ק־ואי־טאד זאל געבויט ווערן נאב’ן שעחנםטען פלא י א. ן טערזןןרגט זיין מיט אלע בעקוועמלי־קי ” :: . מען גר^בט איצט א ברונעם אין מיטעי ק איטאל, וועלכער ז$ל ליפערען גענוג וואםער באר אלע הייזער. אין אויםלאנד זיינען געארדערט רעהרען דורך וועלבע די וואםער ו ועט געצויגען וו ערןאין יעדעם הויז. מען האט איצט דורכגעשניטען די גאסען פון קומעגדען קווארטאל. די הויפט גאס רופט זיו אויש; נאמען פון דר. הערצל, די איבעריגע גאשע: וועלען זיר רופען אויף די נעמען פין נמזז העם, דר. ל. פינםקער, פראסע^ר העיימא; •;•אפי רא, דר. ל. כהן און אגרע־.•• ” די אגודה האפט, ראם בי ז געקםטען יאחר וועט זיין פערטיג דער גאנצער קווארטאל א־, ־פו וועט פערגרעפערט ווערען מיט א שעהנעב אידישען קווארטאר.

:

ווי בעקאנט האט רער נאציאני) ‭ $0‬גו גי: בארנט דער אגודהאתוזת ביתי’ א שומע 8•• ” ‭ 150,000‬ פראנק אויף אויםצאהיע!. י”,’ ניט ” די הלואה פון נאציאנאל פאנד, יוא־ י – ־ע• מיי? ניט געהאט ק י י ן נייעם אידישען קווארטאר אין יפי .

אירישע גימנאזיע אין ירושלים.

רער לעבע! שטעחט ניט אויף איי! ארט, ער בעווענט זיר, מיט איחס צוזאמעז בעיוענעו זיר די מענשע;, עם ווארםען אוים נייע בעדירפניםע או! אונטעינעהטומע! ווערעז ארנאניזידט אי; אי;? םטיטוציאנען נעשאפע!, וועלכע זאלע; דיזע ;”ע בעדירםניםע בעםריעדינעז. אוו אט אזוי האט רער לעבע! ם־ט ;יי:ע בזך דירפניםע נעבראכט דערצו, אז אויר אין ירוע ” זיש איז א אידישע ניםנאזיום נענרינרעט נעיואר”ז. וועז ראם וואלט פאםירט טיט יאהרעו צוריק וואלטעז אלע נעוועז צוםריערעז. אזוי אבעי? ווי אין יפו עקזיםטירט שויו א אידישע ניטנאזיום, איז טען נעוועז א ביםעיל אונצוסריעז־עז טיט ירושלים, טען האט זיר געשראקע! עם זאי ניט שאדע! יפו. די נרינדעי םיז ירושליםיער ניטגאזי־ם ערייע־ ו רעז איצט, וואם עם האט זיי נעצוואוננעו צו נרינרען די ניטנאזיום. ירושלים מיגאנש ר.נ טויזענד אידען. עם נעפינען זיר צווישע! זיי איי ;י:ע הונדערט םאמיליעם וואם ; ־ירע , ; נעבע: ;ייערע קינדער בילדוננ. איז ירושלים איז אבער פארדאז טעהר ניט ווי א לעהרער־סעמינאר און האנדעים קלאסעז. אוו די אירעו, וועלכע האבעז ניט נעזובט קייז םפעציעלע בילדוננ סאר ז־יערע קינ־ער זיינע! נעצוואוננעז נעועו צו שיקען זייערע קינדער אין דייטשעז ניטנאזיום אדער אין אויםלא:־. אי; ביירע סעלע חאבעו זייערע ין י נ י־ * ־ • ני* ממגש בעיןומען קייז אידישע נאציאנאלע ער””ר ::. טיט רער נרינדוננ םון ניטנאזיום ווערט ריוע או: או־ מאלע ?אגע בעזייטינט. לאמיר זיי וויממז וו*יס מעהר אידישע סקוים און אויף לאננע יאהר.

יק”א קויפט לאנה

די טענליכע צייטוננעז מעלדעז, אז יס”א חאט נעיןויפט א ‘שטיק יאגד טון ‭ 200×100‬ דונאם, ביי די נרענעצעו פון ארץ־ישראל. אויב רער בעריכם והגט בעשטעטינט ווערעז, םענעז םיר זיר סרעהען טיט י ז נוטען אנפאנג פון אונזער שלעכטער סותם*. ביז איצט איו די טוהטע נענאננעז נענע! אונז, איצט אז זי האט זיר נעשטעלט אויוי אונזער ווענ, קענעו טיר האטעו אז טיר וועיעז איהר ברייננען אי! אר’דישראל.

פאדערן א חאפען.

רער וואוקס פון םםחר אוו פערקעהר האט רעדעוודינ נעטאכט יפויער סוחרים. צום ציוייטעז טאל האבען זיי זיר איצט נעווענרעט צו רער צענטראלמר רענירוננ אי! קאנסטאנטינאפאל, אז טעז זא> וואס ניכער צוטרעטעז צו רער ארבייט סח מאבען א האפען אי! יפו. אה! א האשען זיינעז נרויםע ‘טיפעז נעצוואוננעז אבצושטעלעו זיר ווייט פון ברענ אח די סחורות או! פאםאזשירעז ווערע! נעבראכט צוב ברענ טיט קייינע שיפמיר. ראם םערנרעםערט די הוצאות און וויריןט זעהר שעדליר

,

אויפ! האנרער פון יפו. מעז האפט אז ריזען מאל וועט די םעדערוננ אויסנענומען ווערעו מיטעהע־ ; רינער אויפמערקיאמקייט.

א מזרחי שוהלע אין יפו.

, ראם צענטראל ביורא טח “מזרחי־ ציוניסטען האט איבערנענוטען אין יפו די שולע “תחכטוני” אח וועט זי םערוואנדלען איו א היי-םקוי. אלם םרינםיפאל טון סקור איז בעשטימט נעווא־ רען דר. שלעזיננער סח האטבורנ אח איינער טח די רעהרער איז דר. עננעל. וועיכער האט נענעבעז אונטערריכט אין א גימנאזיום איו בראדי.

קיין פרייע פלעצער.

די םערוואלטוננ טח “בצלאל” שוהרע איו ירושלים אי! מודיע, אז אלע וואקאנסיעם אי! “בצלאל” זיינעז פערנומעז. פערזאנע! וואם ווילעו פאררען אח פאלעםטינא אום אריינצוטרעטע! אין‭,.‬בצלאל” מוזעז אומבעדינגט פריהער אנפרענעז ביי רער דירעיזציאז פו! שוהלע.

א לוםטרייזע נאך פאלעםטינא.

אין פהילאדעלפיא פא., אט זיר נעבילדעט א נר^פע ציוניםטעו, וועיכע דענלט צו פאחרעז א:• פאננ יוני בעזוכע! פאלעםטיגא. עם זיינע! נעמאכט נע”ארע! אראגדזענמנטס טיט א שיפםיקאמפאני צו בע־וטע; בילינער טיקעטם. רערווייל זיינע! פארחאז אח רער נרופע־ר כ. ם ם. ביום, מר. ב.

ל. גארדאו, פיו פחיל., מר. כחנאווי•! פון נרינםבורנ, פא, או! מר. רייכלח סי; ווירדזי;1יניא. ד’ יענינע ציוגיםטע; ויעלכע ווילעו בעקומע! נענויע אויסקינפטע ווענעז דיזער לוםט־רייזע ;ע־ ?אלעסטינא זאלע; זיר ו־ענדעז צו רר. ב.

נ קגםוי!! םזדינרג 5פ )אנא) “

ל . נארדאן ‭ 1310‬ ט. 5טע םט. אדער צו טר. ם. ם. בלום ‭ 1307‬ נ. 7טע סט. פהילא־ דע ל פיא, פא.

דער מםחר מיט אראנדזשעם.

לויט די לעצטע נאכריבטען פון פאלעפ? טינא ו ועט דעי עקםפארג• (ארויספיהרען) פו• אראנדזשעש היינטיגעס יאתר פיעל אריינ־ בריינגען די א

Zionist chronicles.
“Home Mansion.”

Take steps, step by step, and bear yourself! There is no shame in bonding. In the villages and in the cities, people immediately moved away. The ego, the “possession of the house,” and on which they founded effort; for the purpose of building a new Yiddish quarter in Jaffa, was brought to the good fortune of the parish of Quar-el-Z. The union, she said, intended that the CWD should be built next to the Great Plains to be killed with all of its existing kits. A well is now dug in the middle of Italy, which will suffice to water all the houses. In the country, rebels were ordered by what the watermelons would carry on in each house. The streets of Kumegden neighborhood have now been cut. The central street calls Ziv. Name of Dr. Herzl, The Abundant Gentile: Will They Call on the Names of Finn Nemz’s Home, Dr. L. Finker, Prose ^ r the Home; Epi Ra, Dr. L. Cohen and Agra “The Association hopes that they will come to an end, as the whole quarter will be completed, and Pope will be represented with an hourly Jewish Quarter.

:

As has been known, the Nazi government has burned the House of Latter-day Savior to the tune of “150,000 francs abroad,” “not” the National Loan Fund, US-UA May not have had a new Yiddish Quarter in Iffi.

Irish Gymnasium in Jerusalem.

Pipe lifer! Don’t worry! He moves in with them, and together they see the person; they are new to their business too! Aunteinehtume! Where is arannized; Both ;? State of mind! This: “The Bedermann’s Bermedinez. This is how the pipe life began, so we must tell you that in the past, it is a Jewish Nimnasium, the Nazarene New York. So, as in Jaffa, Shuyu is claiming a Jewish nitazium, Nevez is a bumblebee unsuspecting jerusalem, so did they frighten! It is no harm to Jaffa. The Nerindei say Jerusalem is not Gaza What made them want to ruin the Nitnasium? Jerusalem ignores a thousand Jews. Nefin Zir is forced! They are the one hundred and sixty thousand who, their children, are poor. Do not think of them as a seminary teacher and the Andes class, or those of you who did not dare to visit their special educators or their children, to send their children to Germany in Germany or abroad: -. They have their inside-out meeting with the Jewish National Teams. Nazium becomes a reality or something that is overlooked. Let ‘s woo them from a lot of Jewish footwear and on the Lawn years.

ICA buys Lana

The current newspaper reports that ISA seized a piece of 200×100 dunam, at the border of Palestine. If any of them reach their destination, then they will begin to use our bad seal * So far, the two Nenannese are Nene! Us, now that they have placed them in our veins, they have known that we have been burning in Israel.

Demand a weapon.

Pipe wax from the trade of Perkhear has been redirected to several merchants. They have now moved to the central language to the central cleaning staff. Constantinople, that this is so much confidence in moving labor, hope is hope! Jaffa. Oh! A hashem has been deceived, and nowadays, they have been stealing far from burning the goods! Famous people! Take us to Burnt Tit Cayne Shipmir. This reduces the expenses and reduces their debt

,

On! Enfeuer of Jaffa. It is hoped that at times, they will be taken out wherever they are; Rainier attention.

An eastern shoal in Jaffa.

“The Central Zionist Office” Mizrahi Zionists have overnighted in Jaffa the “Takhtoni” brother’s school will be transformed into a high school. Elm Sriniphal Tafur Skur is quite new to Dr. Schlezner and his brother, one of them. Anneli Weicher has NeneBez’s entertainment in a gymnasium in Brady.

No free spaces.

The Bet-Bezalel community is in Jerusalem! Announce that all vacancies are not! “Bezalel” became Farnomez. Person! Who would want to impersonate Brother Polemetina and enter! In “Bezalel”, unconditionally free use of pipe fittings is required.

A luminescence after Polemetina.

In Philadelphia, PA, there is a picture of Zionism, which then goes on to: a. Falemtiga. His! Take a closer look! Absenteeism’s a shipmate company to the beach; Billiner’s ticket. His reverie! Forget his brother near the sea.

L. Gardau, Pew Co., Mr. Khkhnavi •! Von Nirinburne, Fa, oh! MR. Reichleh C.; Virdzi; 1 inia. D ‘Yenine Zygotte; Everybody wants to come! Nine out-of-the-way Venezia Dizier Lomtrize; Elestina hall; Call them to RR. B.

N. Kagamoy !! Sdinerg 5f) please) “

L. Nardan 1310T. 5 o’clock. Or to tr. M. M. Bloom 1307 n. 7th St. Philaeeda to Pia, Pa.

The merchandise with the purchase.

According to Paul’s last poem? Tina will see the ECG (publishing) from the Arangesh present day to find the site.