Jacobus Kann
forgotten founder of Tel Aviv

Dutch Zionists meet after Kishinev pogroms

Algemeen Handelsblad  June 5, 1903

 

Zionistenbond.

In de jongste onder voorzitterschap van den heer J. H. Kann gehouden algemeene leden-vergadering van de afdeeling ‘s-Gravenhage van den Nederlandse  Zionistenbond, waren ook vele niet-leden tegenwoordig.

In zijn openingswoord herdacht de voorzitter het overleden bestuurslid, den heer 31. E. Belinftante, -en deelde hij mede, dat deze vergadering thans was bijeengeroepen, omdat door de moorden te Kisjeneff weder ieders aandacht op hét Jodenvraagstuk en het daarmede samen-hangende Zionisme was gevestigd. Nadat de rekening en verantwoording van den penningmeester, den heer mr. L. A. Micheels, was goedgekeurd, bracht de secretaris, de heer mr. S. Franzie, het jaarverslag uit.

De verslaggever gaf een overzicht van den stand van het Zionisme, beschreef den treurigen toestand der Joden, vooral in het Oosten van Europa, besprak enkele hoofdquaesties, die zich ten opzichte van het Zionisme voordoen, schetste dan vooruitgang van het Zionisme in Nederland en vermeldde ten slotte enkele feiten der Haagsche afdeeling.

Ook naar aanleiding van dit verslag ontspon zich eerre levendige gedachtenwisseling over het Zionisme en meer in ‘t bijzonder over de moor-den in Kisjeneff. Verschillende aanwezigen traden als lid tot de afdeeling toe.

 

 

Gooogle translate

 

Zionist Union.

In the youngest members’ meeting of the division of The Hague of the Dutch Zionist Union, chaired by Mr. J. H. Kann, many non-members were present. •

In his opening speech, the chairman commemorated the deceased board member, Mr. 31. E. Belinftante, and informed him that this meeting had now been convened, because the murders at Kishinev again brought everyone’s attention to the Jewish question and the related Zionism. was established. After the account and accountability of the treasurer, Mr. L. A. Micheels, had been approved, the secretary, Mr. S. Franzie, published the annual report.

The reporter gave an overview of the state of Zionism, described the treuriNewgen condition of the Jews, especially in the East of Europe, discussed some main quests, which occurred in relation to Zionism, outlined the progress of Zionism in the Netherlands and mentioned finally some facts of the Hague division.

As a result of this report, too, there was a lively exchange of views on Zionism and more specifically on the Moors in Kishinev. Several participants attended the department as members.