Jacobus Kann
forgotten founder of Tel Aviv

Haaretz Friday, August 28, 1942

Kann controversy, Jabotinski

OCR text to be corrected

ש‭111?.‬ודץ על ‭ ‘!‬_בוטינסלו”
מ.קדמון

א.

בעצם ימ• ־המלחמה,בימים הקשים ביותר לארצנו, בשעה שהאויב השתער על מצרים,יש אדם,סופר מובהק ועתונאי מהיר,שלבו ער לכל המתרהש בעולם בכלל ולעולמנו בפרט ועסק בכתיבת ספר על זאב ז’בוטינסקי.למעשה לא הסתפק בכתיבת הספר ומבואו,אלא כמנהג מהבר עברי,טיפל גם בהדפסתו’ בהגהתו ובדאגה להוצאתו.היתה זו בשבילו שאלה של כבוד ושל נאמנות לזכר האיש הדגול, המדינא•־ והסופר,לגמור את עבודתו ביום מותו של _דבוט־נסקי.ועל אף תנאי־העבודה המיגעים והמפרכים,על אף חוםר־הניר,השכיל מר ש.שוורץ לסיים את מלאכתו במועד הדרוש.

ב.

אותו היחס המלבב לז’בוטיסקי ואותה החרדה להציב לו יד מן ההכרה שיהיו מטביעים חותם מיוחד,תותם של הסזון ידוע — על היצירה החשובה הזאת — חותם שבודאי יש בו כדי לפגום במדת־ מה בשלמות ?הבנין של הספר.כי יש בו משהו מקוטע.ואפילו בלתיימצטרף לציור כל דמותו של האדם המתואר.עצם החלוקה של הספר לעגינים שונים,בהם עסק המנוה כגון העליות,פרשת פעולתו בקושטא,יסוד הגדודים ולדומה,שמביא אמנם לידי הבלטה היה ונאמנה של תקופות בודדות של חייו,סכנה רבה כרוכה בו: כי רבות בהן החזרות’ דומה’ כי הרצאת התפתחותו הכרונולוגית, מעללו,־הלך־רוחו האישית והצבורית,מראשית הופעתו בשמי החיים החברתיים עד יום־מותו,היתה אולי משיגה את מטרת המחבר ביתר היוניות מאשר

•השיטה הענינית שנקט.ד”ל תיאור ביאוגדאפי היה בו כדי לשוות ליצירה אופי הרמוני יותר, שלם יותר.הנה כי כן לא הוטעמה’ בשל כך כראוי אישיןתו המלבבת והמחוננת בימי־נעוריו,עת הפתיע בעיר־מולדתו את כל אזרחיה בכשרונו המזהיר והמקסים כנואם — נואם שנלחם מלהמת־םערה והתלהבותו לנצהון הן רעיון הציוני ברכותיו באספות החשאיות עם ה”בונד” והמהפלניים למיניהם.

ג.

ברם לקוי זה — אם אמנם לקוי הוא — הוא פרי תנאי־היינו עתה.לאמתו של דבר אין הספר אלא חלק אהד מיצירה גדולה,שעלתה בדעתו של המחבר.בםיבות־הזמן אילצוהו לצמצם את החומר, להשמיט פרק?ם ולוותר על תיאור תקופות,שבלעדיהן אין לעצב את דמות־דיוקנו של ז’בוטינסקי ולפיכך נתרכז בהרצאת אותם המעשים,אותן המחשבות וההרגשות,שיש בהם כדי ליתן תמונה נאמניה

•והיה מז’בוטינםקו הציוני ‭ — ‘‬ ז’בוט־נםקי העובד מתוך התלהווות,כשרון ומםירות־נפש את עבודת הלאום בשדה הספרות והעתונאות כבשדה המדיניות והצבוריות.ומבחינה זו הרי יש לציין,כי ש.שווארץ לא רק נתגבר על המכשולים שעמדו בדרכו,אלא גם השכיל לכתוב על האישיות המעודדת בו הערצה,ספר נאה וקולע‭’,‬שהקורא ימצא בו /עין רב.אהבתיו לאיש המתואר כובשת גם את המעיין בו •הנתפס לכל סערות־דוהו’ הויותיו,תקוותיו, מלחמותיו,כשלונותיו והצלהותיו מתוך הרחה שבלב ורגש השתתפות במפעלו הגבוה.כל פרשת הגדוד וכל _’הכייד בה’ על ההתנגדויות הקשות ליסודו מצד יהודים וגרם כאהד,על המלחמה העקשנית לקיומו, נקראת כסיפור הי, מכאיב ומחריד לפרקים’ מתחוור חהולך בבהירות בולטת מה שאירע לציונות בראשית צעדי’ה,•שהפכה במרוצת־הימים לאחת הבעיות העולמיות שכאילו אין פתרון ליה.אביו רואים בכאב־לב מראשית אחרית.

.מאורעות חיינו מתלבנים והולכ’־ם והבבו חשים, כי בעצם לא נשתטה מבי אז מאומה?וכי להיפר עם מרוצת־יהימים הלך הכול ולבש צורה מסובכת יותר,מכבידה יותר.והלב מתהמץ ממש למקרא אי־הדמנה’ ההתנגדות ואפילו העלילות,שהאיש הלוחם והאמ ץ הזה היה משמש נושא להם במאמציו ליצור לאומתנו חנאי־חיים מסודרים.לבו של ז. הרד למפעל הייו ולפיכך ידע לעתים להבליג על רגשותיו.נתיםר יםורים ועם זה עשה מאמצים אדירים להצל את מפעלו.הוא נאבק קשה ונוצה. ברם לא איש כמוהו יכנע לגורל: בהביוךנפשו קיננה ההכרה העמוקה,כי יום יבוא,בו תשוב ותתעורר מחדש שאלת השתתפות היהודים במלהמיה. היא,הונן בחוש־ראיה בלתי־שכיח ובאשר פנה ראה את הנולד ודט ף לאימוץ כל הכוחות לשם הכשרה נפשית לאשר עתיד לקרות.כל אותה פרשה על לבטי ז‭.’‬במלחמתו לקיום הגדודים ועל היהסים יינו לבין הממונים עליו בא בספרו של ש.שוורץ לידי גלוי־ ובסו• עזים,ובלב משתררים רגשות מרים ועכורים מאוד.כי בין עמודי היצירה הזאת על לוחם גדול מהלכת רוה יהודי הם וציוני נלבב, שהבן ‘ ,מערכת־לבו ולסערות־נפשו של גבורו השואף בכל רמ”ח אבריו להגשמת רעיונו מתוך מתיהות ורצון דרוך.אותה פרשה’ שתוארה בהרט־סופר ועתונאי אמן,ההרד לגורל אומתו והש עצמו שותף להויות גבורו,מלבבת ומרגזת כאהת — מלבבת בתיאור הלוחם לרעיונו,ומרגזת לפרקים באשר אירע!בקשיים,המעצורים ואי־ההבנה התהומית, בדם נתקלה תנועתנו בראשית־הגשמתה של הציונות.

ד.

אך הנה נגולה פרשה אהדת’ פרשת פעולתו של ז’בוט נםקי בקושטא.עדיין הוא צעיר לימים, כולו תסיסה ומלא כשרונות ושאיפות•,יוצר עתונים בתורכיה,הופך לאחד מעמודי התוך של מכוני המדיניות בין־הלאומית במאמריו הכתובים צרפתית; בא בקשר עם ראשי התנועה התורכית הצעירה, מקשר קשרים עם היהדות התורכית,בא במגע ראשון עם ידידי ספרד,שכה הבין לאפים,מרצה לפניהם על בעיות הלאום,על תרבותנו,לשוננו‭:.‬ הוא נתון כולו לתפקידו והנה לפתע מעשה,שיש יו כדי להרוס ‘את י כל עבודתו: יעקובוס קאן,הבר ההנהלה הציונית מפרסם ספר ובו הוא מדבר על מדינה עצמאית’ דבר המרגיז את התורכים ומדריך את מנוחת הציונים בקושטא‭::.‬ וז’בוטינסקי מלא תר־ עומת,שהרי כל מאמציו להכשיר את הקרקע להבנה תורכית־ציונית עולים בתוהו‭…‬הוא תובע את פיטורי יעקובוס קאן‭…‬וסופו של דבר הוא,כי וולפסון, ראש ההסתדרות הציונית ב־מים דדם נוזף בז’בד טינםקי!כי לדידו אין הוא אלא פקיד,ומאליו מובן, כי הוא יוצא בדימום ועוזב את בירת תורכ־ה‭::.‬ לבו מר עליו: עבודה מאומצת ופוריה הלכה לבטלה‭::.‬ יש ימים,שמחובת מדינאי לדעת לכלכל בהם את מעשיו,להיות אהראי לדבריו ולבלי להכריז הכרזות גרידא.והוא מתון‭’,‬מהושב וכולו נושא בעול.הנה כי כן: דור דור ודרכיו המדיניות?תקופה תקופה ואמצעי־פעיולותיה ‘המיוהדים.וולפסון,יורשו של הרצל,לא הבין לרוחו של ז/ והתנהג כמנהג “בעל בת‭,”‬השומר על שדרתו‭…‬למקרא כל הפרשה הזאת המתוארת באורה

Q 111?.
m.kdmun

A.

In fact, during the war, in the most difficult days of our country, while the enemy was conquering Egypt, there is a man, a definite writer and a fast journalist, who awakened to everyone in the world in general and to our world in particular and was writing a book about Ze’ev Jabotinsky. In fact, he did not settle for writing the book and its introduction. It was a question of respect and loyalty to the great man, the statesman – and the writer, to finish his work on the death of Debut-Nski. And even the tedious and arduous working conditions, though warm Mr. Schwartz was able to finish his work on the required date.

B.

The same heartfelt attitude to Jabotiski and the same anxiety to place him in the recognition that they will make a special seal, the strawberry of the season is known – for this important work – a seal that surely has something to do with the integrity of the whole? The building of the book. Because it has something fragmented. To join in the painting of the entire character of the person portrayed.The mere distribution of the book to various anchors, including the subscription business such as the ascents, his affair in Warsaw, the foundation of the battalions and the like, which brings to the attention and loyalty of individual periods of his life, there is a great danger: “It seems” that his chronological development, his fame, his personal and public mood, from the beginning of his advent in social life to the day of his death, might have achieved the author’s purpose more than I did.

• The matter-of-fact method used. Dr. Biogdafi’s description was to equate the work with a more harmonious, more complete character.Therefore, it was not appropriately “due to his heartfelt and gifted personality during his youth, when in his hometown surprised all its citizens with his brilliant and charming talent. – An orator who fights a storm and his enthusiasm for Nitzun is the Zionist idea of ​​his blessings in secret meetings with the Bund and the various Mephalis.

G.

However, this defect – if it is defective – is the result of our present conditions. In fact, the book is but one of a great piece of work, which came to the mind of the author. Jabotinsky’s portrait should not be shaped and we will therefore concentrate on lecturing the same deeds, thoughts and feelings, to give a faithful picture

• And there was Zionist Jabotinsko – ‘Jabot-Netki who works with enthusiasm, talent and dedication to the national work in the field of literature and journalism as a field of policy and public policy. And in this respect it should be noted that S. Schwartz will not only overcome the obstacles that stood in his way. , But also able to write about the personality that encourages him with admiration, a handsome and poignant book, which the reader will find in his / her eye. His love for the man described also occupies the spring in which he is caught. In the heart and emotion of participating in his high enterprise. The whole battalion affair and all the “bullshit” about the difficult objections of the Jews and the cause of the one, about the stubborn war of its existence, is called a story that is painful and horrifying to the episodes. Which has become one of the world-wide problems, as if there is no solution to it.

Our life’s events are diminished and the Sabbaths and Babu feel that my heart did not go away then? And to become hyper-nautical, everything went into a more complicated, onerous form. And the heart goes down to the “non-demonic” resistance – and even the plot, the warrior man and This would have served as a theme for them in their efforts to create an orderly life-saver for our nation. Go down to the Hewo plant and so he sometimes knew how to dispel his feelings. But no one like him would succumb to fate; with his mind, deep recognition was that day would come, when the question of Jewish participation in Islam would come again. She, with an unconventional sense of vision, and when he saw him, had the foresight and strength to embrace all the strengths for mental training to happen. Schwarz is open-hearted and bitter, and in his heart bitter and grim feelings arise. For among the pillars of this great Jewish warrior are fervent and zealous Zionists, whose son, his heart system, and the mental turmoil of his heroic aspirations in every square of his organs to fulfill his idea out of The same episode described in Hart-writer and artist-journalist, the reverberation of his fate and his own partner in his heroism, heartfelt and exasperating – heartfelt in describing the warrior to his idea, and annoying to episodes as to what happened, the difficulties, the inhibition and the failure to understand The realization of Zionism.

D.

But here’s the sympathy for Jabot Namki’s affair in Kosovo. Still young, full of unrest and full of talents and aspirations, a journalist in Turkey, becomes one of the pillars of international policy institutes in his French written articles; He came in contact with the leaders of the young Turkish movement, made contacts with Turkish Judaism, came in first contact with my Spanish friends, who understood the Noses, lectured before them on the problems of nationality, our culture, our language. To destroy all his work: Jacobus Kan, the Zionist Executive Bar publishes a book in which he talks about an independent state, which annoys the Turks and guides the rest of the Zionists in Constantinople ::. To a Turkish-Zionist understanding comes up … he demands the dismissal of Jacobus Cannes … and in the end, Wolfson, the head of the Zionist Histadrut in the bloody water, rebukes Jebed Tinsky! And of course, he goes out bleeding and leaves the capital of Turkey ::. His heart is bitter about it: strenuous work and fertility has been canceled :: There are days when a statesman must know how to do his deeds, be responsible for his words and not make mere announcements And it is moderate, thought out, and all bear the burden. Here’s why: a generation and its political ways? A time period and its means of action. “Wolfson, Herzl’s successor, did not understand the spirit of Z and acted as a” daughter-in-law “. Guarding his avenue … For the sake of this whole affair You are described in the light