Jacobus Kann
forgotten founder of Tel Aviv

Haaretz Wednesday, July 15, 1942

co-founder of the World Zionist Organization, but also of Theodor Herzl’s first and loyal aides. Economist and banker with great experience.

OCR text to be corected

יעקובוס קאן – בן שבעים א 12 ביוני
ביום’,, מלאו ‭ 70‬ שנה ליעקובסון קאן. זקן ושבע ימים הוא יושב בהאג, שבה נולד ובה עשה כ£עמ את כל יפיי• היא נשכה, אף על פי שדרכו העלתה אותו עד מרומי החיים הכלכליים והסוציאליים, ונשכח הוא אף בין הציוני* אף על פי שהוא זכה בפעולתו הציד נית והתמסרותו לרעיון הציוני, שעל כל פנים הדור הראשון והשני של התנועה מרוני*! המדינית יזכרו את שמו ואת זכויותיו, כי קאן אינו רק .מהמשתתפים – בקוגגרס הציוני החד שון, צכלומר ממיסדיה של ההסתדרות הציונית העולמית, אלא גם מעוזריו הראשונים והנאמנים של תיאודור הרצל. איש הכלכלה ובנקאי בעל נסיון גדול. היד. קאן יחד עם דוד וולפסון פיר עציו של הרצל ביסוד .אוצר התישבות היהודים” ואחר כן מחברי מנהלתו.

.אתת מות הרצל נבחר יעקובוס קאן כאחד משבעת חברי הועד הפועל הציוני הפצופצ* שנבחר בהנהלת ההסתדרות הציונית העולמית בקונגרס השביעי; וכשנתגלה בשתי השנים הבאות, כי לא היתה אפשתת לקיום הו$ד הפועל המצומצם בהרכבו הנבחר ומה• ומד הקונגרס הציוני השמיני נגש שוב לבחירת ועד פועל ציוני מצומצם — הפעם פורכב.רק משלושה חברים — היה שוב קאן אחד מהם. יחד עם וולפסון ופרופ’ אופו ווארבורג 1יהל ןאן 4.שנימ (‭1907‬ עד ‭ 1911‬) את ההסתדרות הציונית העולמית, וכמו ידידו -וולפסון, בשיא ?ההסתדרות הציונית השני, גלחם גם קאן לציונות המדינית.הסהורה, .שראה אותה .בירושתו החשובה’ של הרצל. .ציונות פתנית” טהורה זו נוצחה בקול גרפ הציוגי ר.$שית (‭1911‬) על ידי .הציונות המעשית” או יותר. נכון על ידי .הציונות הסיר תסית”. וולפסון התפטר מנשיאות ההסתדרות הציונית, ויחד אתו סולק גם קאן פן העמדה המרכזית של התנועה, אבל שניהם נשאת בהנהלת המוסדות הכספיים של ההסתדרות הציוני וכתבת המנהלות של .אוצר התישבות היהודים- ושל .חברת אנגלו־פלשתינה•.השפיעו השפעה גדולה על מהלך העניניס.בתנועה הציר נית גם. אחרי בחירת הנהלה ציונית הדש* לאתר גפר הפלחפה קעולפית הראשונה •מב קאן לגפת את. העבודה הפעילה של ההסתדרות הציוני* הוא אפנם עוד השתתף ‘ בישיבות הציוניות הראשונות בלונדון, ונבחר לחבר הועד הפועל .הציגני הגדול בועןדה השנתית בשנת ן‭.,1920‬אבל לא הופיע,אף באחד פעשךת הקונןת סים . הצץגיי* שהתקדמו בשנים ‭ .193?—1921 ‬ ואף .על פי כן נשאר קאן נאמן וקשור לרעץן הציוני גם אחת שפרש מכל וןשתתפות פעילה במפעלהציוני. הוא בא לארץ בשנת ‭ 1923 ‬ להשתקע בה. הקא עשה בארץ 8 שני* ניןפנה לקונסול הכללי של הולאנד באתךישהאל, -התחיל להשתתף בחיי הישוב חחדש ורק פפני. שאשתו חלתה. !ארץ ולא יכלה לסבול את אקלימה’ חזר בשנת ‭ 1931‬ לגול*

.גם אחרי שובו להאג המשיך קאן להתעניין בציונות וב&עולה לטובתה. ביחוד יש להזכיר השתתפותו בהקמת בניניה של .הסםתה הלאומית והאוניברסיטאית (בית דוד וולפסון) מכספי ןיד בץ ידידו, ממנו . יצאה ההתעוררות לכתוב ‘ את הביאוגרפיה המקיפה של וולפםון.

בהאג פגע בקאן האסון הגדול של הפלחמה הפעם. הוא אמנמ נשאר הפשי, אבל שנים פבגיו נאסרו על ידי השלטונות והועברו למחנות רכוז

י ‘

ואחד מהם מת ש* ברכתהציבור הציוני ליום הולדתו השבעים ה* שיזכה לראות את הגשמת החלום הציוני בשלמותה.

Jacobus Kan – Seventy-one June 12
On the day, mark the 70th anniversary of Jacobson Cannes. He sits in The Hague, where he was born, where he did all his beauty. He was bitten, though his path brought him to the brink of economic and social life, and was forgotten even among the Zionists * though he won his hunting activity and devoted himself to the Zionist idea. , On the whole of the first and second generation of the Maroni movement *! The politician will remember his name and his rights, because Cannes is not only the participants – in the sharp-tongued Zionist Cougars, a co-founder of the World Zionist Organization, but also of Theodor Herzl’s first and loyal aides. Economist and banker with great experience. Hid. Cannes, together with David Wolfson, shook the heart of Herzl’s trees, “the treasure of the Jewish settlement” and then its members.

At the death of Herzl, Jacobus Cannes was elected as one of the seven members of the executive Zionist General Council * elected by the World Zionist Organization at the Seventh Congress; And when it emerged in the next two years that there was no way to keep the limited worker in his chosen composition and what, and the eighth Zionist Congress met again to elect a limited Zionist worker – this time compounded. Only three members – Kan was again one of them. Together with Wolfson and Prof. Opo Warburg 1, Yehelan 4. Schnim (1907 to 1911) the World Zionist Organization, and like his friend Wolfson, at the height of the Second Zionist Organization, Cannes also embraced the political Zionism. Herzl’s important inheritance. Fancy Zionism “This pure was won by the Zoological Graph R. $ Shitt (1911) by Practical Zionism” or more. Wolfson resigned from the presidency of the Zionist Organization, and together with him, Kan Pan was also removed from the central position of the movement, but both of them carried on the management of the financial institutions of the Zionist Organization * and the correspondent of the Anglo-Palestine Treasury. After the Zionist management was elected * To locate the first corpus grapefruit • Mb Cannes to Gift the active work of the Zionist Organization * He also participated in the first Zionist meetings in London and was elected a member of the committee. Hapoalah, the great representative of the annual cause in 1920, but did not appear, even in one of the lamentations of the Sim. The progress made in 193? —1921; and yet, Cannes remained faithful and connected to the Zionist gossip as well, who retired from all participation. He came to Israel in 1923 to settle in it. The Ka made in Israel 8 Second * He was approached by the Consul General of Holland at Eritrea, – began to participate in the life of the new and only Papani settlement, whose wife became ill. Land could not endure the climate returned in 1931 lgul *

After his return to The Hague, Cann continued to take an interest in Zionism and Rising in her favor. Particular mention should be made of his participation in the construction of the buildings of his national and university seal (David Wolfson’s House) of his friend’s buddy Mats. The Awakening came out to write Wolfson’s comprehensive biography.

The Hague hit the big disaster of the war this time. He remained a fiancé, but his years were detained by the authorities and transferred to concentration camps

J

And one of them dies that * the blessing of the Zionist public for his seventieth birthday * to see the fulfillment of the Zionist dream in its entirety.

Jacobus Kan – Seventy-one June 12
On the day, mark the 70th anniversary of Jacobson Cannes. He sits in The Hague, where he was born, where he did all his beauty. He was bitten, though his path brought him to the brink of economic and social life, and was forgotten even among the Zionists * though he won his hunting activity and devoted himself to the Zionist idea. , On the whole of the first and second generation of the Maroni movement *! The politician will remember his name and his rights, because Cannes is not only the participants – in the sharp-tongued Zionist Cougars, a co-founder of the World Zionist Organization, but also of Theodor Herzl’s first and loyal aides. Economist and banker with great experience. Hid. Cannes, together with David Wolfson, shook the heart of Herzl’s trees, “the treasure of the Jewish settlement” and then its members.

At the death of Herzl, Jacobus Cannes was elected as one of the seven members of the explosive Zionist General Council * elected by the World Zionist Organization at the Seventh Congress; And when it emerged in the next two years that there was no way to keep the limited worker in his chosen composition and what, and the eighth Zionist Congress met again to elect a limited Zionist worker – this time compounded. Only three members – Kan was again one of them. Together with Wolfson and Prof. Opo Warburg 1, Yehelan 4. Schnim (1907 to 1911) the World Zionist Organization, and like his friend Wolfson, at the height of the Second Zionist Organization, Cannes also embraced the political Zionism. Herzl’s important inheritance. Fancy Zionism “This pure was won by the Zoological Graph R. $ Shitt (1911) by Practical Zionism” or more. Wolfson resigned from the presidency of the Zionist Organization, and together with him, Kan Pan was also removed from the central position of the movement, but both of them carried on the management of the financial institutions of the Zionist Organization * and the correspondent of the Anglo-Palestine Treasury. After the Zionist management was elected * To locate the first corpus grapefruit • Mb Cannes to Gift the active work of the Zionist Organization * He also participated in the first Zionist meetings in London and was elected a member of the committee. Hapoalah, the great representative of the annual cause in 1920, but did not appear, even in one of the lamentations of the Sim. The progress made in 193? —1921; and yet, Cannes remained faithful and connected to the Zionist gossip as well, who retired from all participation. He came to Israel in 1923 to settle in it. The Ka made in Israel 8 Second * He was approached by the Consul General of Holland at Eritrea, – began to participate in the life of the new and only Papani settlement, whose wife became ill. Land could not endure the climate returned in 1931 lgul *

After his return to The Hague, Cann continued to take an interest in Zionism and Rising in her favor. Particular mention should be made of his participation in the construction of the buildings of his national and university seal (David Wolfson’s House) of his friend’s buddy Mats. The Awakening came out to write Wolfson’s comprehensive biography.

The Hague hit the big disaster of the war this time. He remained a fiancé, but his years were detained by the authorities and transferred to concentration camps

J

And one of them dies that * the blessing of the Zionist public for his seventieth birthday * to see the fulfillment of the Zionist dream in its entirety.