Jacobus Kann
forgotten founder of Tel Aviv

Official report about visit of Dutch warship to Jaffa, June 8, 1909

 

(click to enlarge)

Te 6 u. 30 m. op de P.V. van den 7den begonnen zijnde met ontmeeren, werd een uur later de haven van Beiroet verlaten en te 8 u. Ras Beiroet gerond.  Met goede stoomgelegenheid langs de kust stoomende, werd in de V.M. van den 8sten de reede van Jaffa bereikt en viel te 10 u. aldaar het anker in 8 vaam water.

Te 7 u. 30 m. op de P.V. van den 9den werd het anker gelicht en koers gesteld op Malta Channel.

a. en b. Jafaa Bij de beoordeeling der reede van Jaffa als ankerplaats dient wel onderscheid gemaakt te worden tusschen de zomer-en winder/maanden. Bij het verblijf van anderhalf etmaal en kalm weder of een flauw briesje uit het westen was de beweging van het water zeer gering en liet de gelegenheid tot landen achter den door de reven gevormden natuurlijken zeebreker, niets te wensen over; en dit moet, volgens de bewoners, de algemeene toestand zijn van Mei tot November. Verscheidene stoomschepen werden dan ook ladende of lossende ter reede aangetroffen.

c. Inkoopen hadden niet plaats.

d. Ter reede Jaffa werd niet gesalueerd en word geen oorlogsschip aangetroffen.

De vice-consul der Nederlanden, de heer E. Portalis, bracht mij een ceremonieel bezoek, waarbij hem het verschuldigd saluut van 1 schoten werd gegeven, maar had reeds tevoren de beleefdheid gehad, mij bij aankomst persoonlijk te verwelkomen.

In den namiddag bracht ik met Zijn ZijnWelEdelGestrenge bezoeken bij den Kaimakan en den militairen commandant, waarbij ik mij door een luitenant ter zee deed vergezellen. In den voormiddag van den volgenden dag werden beide bezoeken teruggebracht, waarbij de vice-consul tegenwoordig was. Bij het vertrek van boord werd den Kaimakan een saluut van 9 schoten gegeven. 

 

Google translate

At 6 o’clock. 30 m. On the P.V. starting from the 7th with detoxification, an hour later the port of Beirut was abandoned and at 8 o’clock. Ras Beirut rounded. Steaming with good steam facilities along the coast, the V.M. from the 8th the reign of Jaffa reached and fell at 10 o’clock. there the anchor in 8 water.

At 7 o’clock. 30 m. On the P.V. From the 9th the anchor was lifted and the course set on Malta Channel.

a. and b. Jafaa When assessing the reign of Jaffa as an anchorage, a distinction must be made between the summer and winder / months. At the one and a half-and-a-half-o’clock stay, or a faint breeze from the west, the movement of the water was very small and the opportunity to land behind the natural seabreaking, which had been formed by the reef, left nothing to be desired; and this must, according to the residents, be the general situation from May to November. Several steamships were therefore found loading or unloading.

c. Purchases did not take place.

d. In the end Jaffa was not evaluated and no warship was found.

The vice-consul of the Netherlands, Mr. E. Portalis, paid me a ceremonial visit, giving him the owed shots of 1 shots, but had already had the courtesy to personally welcome me on arrival.

In the afternoon I visited the Kaimakan and the military commander with His HisWELEdelGestrenge (Vice Consul), where I accompanied myself by a lieutenant at sea. In the morning of the following day both visits were brought back, with the vice-consul nowadays. On departure from the ship Kaimakan was given a salute of 9 shots.