Review about book David Wolffsohn, Herzls Nachfolger

Date: May 8 1940

Newspaper: Utrechts volksblad : sociaal-democratisch dagblad
Book: Emil Bernhard Cohn: „David Wolffsohn, Herzls Nachfolger”. with foreword of Jacobus Kann.
Publisher: Querido U.M. Amsterdam.

Jacobus Kann initiated this book about David Wolffsohn

Emil Ludwig-achtig

David Wolffsohn was de zoon van een onbetekenenden Poolsen dorpsrabbijn. Hij zocht het jong reeds verderop, en werd tenslotte een rijk, gezien houtkoper in Keulen. Daar kwam hij voor het eerst in nauwe aanraking met de eerste „apostelen” .van het Zionisme, de beweging, waarin hij al spoedig een grote rol zou gaan spelen. Na de dood van Herzl, werd hij zelfs de voorzitter van de Zionistische Wereldorganisatie, op welke plaats hü het echter niet lang kon bolwerken. Want hij, de practische zakenman, was een tegenstander van de z.g. practische Zionisten en hechtte vooral waarde aan het staatkundige karakter der beweging. Grote verdienste verwierf Wolffsohn voor de beweging door de stichting van financiële instituten, welker directie hij tot zijn dood in 1914 bleef waarnemen.

De Jewish Colonial Trust, thans nog de holding company voor aandelen van de Anglo Palestine Bank was zijn stichting en zijn vriend en medewerker op dit terrein, de. Nederlandse financier Jacobus Kann, heeft, door de stoot te geven tot de verschijning van dit boek, gemeend op deze wijze de nagedachtenis van den man te eren, aan wien de Zionistische beweging zoveel te danken heeft.

Dr. Emil Bernhard Cohn, thans te Amsterdam woonachtig, voor 1933 één der bekendste en invloedrijkste rabbijnen van Duitsland, en als Emil Bernhard een populair toneelschrijver in Joodse kringen, kreeg de opdracht tot het schrijven van dit levensbericht.

Vele bronnen heeft hij hiervoor onderzocht, van allerlei briefwisseling met Wolffsohn kon gebruikt worden gemaakt, de herinneringen aan zijn eigen ontmoetingen met Wolffsohn kon de schrijver verwerken en tenslotte overgoot dr. Emil Bernhard Cohn alles wat aan feiten en indrukken te voorschijn kwam met een romantisch sausje a-la-Emü Ludwig. Zo ontstond een boek, dat kenners van de geschiedenis van het Zionisme met een glimlachvan-beter-weten en dat de outsiders op dit terrein, die zich voor het Zionisme interesseren, met belangstelling zullen lezen. Want het boek is boeiend, technisch knap geschreven.
H. H.

Emil Ludwig-like

David Wolffsohn was the son of an insignificant Polish village rabbi, who was already looking for the youngster, and finally became rich, seen as a copper merchant in Cologne, where he came for the first time in close contact with the first “apostles” of Zionism, the movement in which he would soon play a major role. After the death of Herzl, he even became the chairman of the Zionist World Organization, in which place he could not last long. For he, the practical businessman, was an opponent of the so-called practical Zionists and attached particular value to the political character of the movement. Wolffsohn gained great merit for the movement through the foundation of financial institutions, whose management he continued to observe until his death in 1914.

The Jewish Colonial Trust, currently the holding company for shares of the Anglo Palestine Bank, was his foundation and his friend and employee in this field, the. Dutch financier Jacobus Kann, by giving an impulse to the publication of this book, has thought in this way to honor the memory of the man, to whom the Zionist movement owed so much.

Dr. Emil Bernhard Cohn, now living in Amsterdam, one of the most famous and influential rabbis of Germany before 1933, and as Emil Bernhard a popular playwright in Jewish circles, was commissioned to write this life message.

He researched many sources for this, used all sorts of correspondence with Wolffsohn, he was able to process the memories of his own encounters with Wolffsohn and, finally, Dr. Emil Bernhard Cohn overflowed everything that came to light with facts and impressions with a romantic twist. a-la-Emü Ludwig. In this way a book was created, which connoisseurs of the history of Zionism with a smile of better knowledge and that the outsiders in this field, who are interested in Zionism, will read with interest. Because the book is fascinating, technically clever.
H. H.